CÔNG TY L&C ALUMINIUM CORP ĐƯỢC THÀNH LẬP VÀO NĂM 1987, CÔNG TY NẰM Ở S Ố 21 Đ Ư ỜNG MINYOU, KHU CONG NGHI ỆP DOULIU , HUY ỆN YUNLIN,  TAIWAN . V ỚI DI ỆN T ÍCH NH À X Ư ỞNG  CÔNG TY KHOẢNG 10.000 MÉT VUÔNG

Ng ành Kinh doanh:

  1. hợp kim nhôm tấm , cu ộn v ới chi ều r ộng l ên t ới 2,5 m.
  2. khung nh ôm xe ô t ô , xe m áy
  3. v ành nh ôm xe ô t ô
  4. nh ôm đ ịnh h ình d ùng cho đ óng th ùng xe t ải
  5. keo d án 3M c ủa M ỹ.

Công ty Tin tức

th áng 5 n ăm 2017 công ty ALUBEN VI ỆT NAM đ ã đ ư ợc thành lập  tại hà nội vi ệt nam và chi nhánh tại thành phố Hồ Chí Minh. Đã đi v ào ho ạt đ ộng trong l ĩnh v ực kinh doanh h ợp kim nh ôm tấm, cu ộn và các sản phẩm nh ôm đ ịnh h ình khác.

Tháng 6 năm 2017 công ty ALUBEN TH ÁI LAN, tọa lạc tại thành phố Bangkok, kinh doanh h ợp kim nhôm tấm, cu ộn v à s ản ph ẩm hợp kim nhôm đ ịnh h ình khác.